Prehľadné mapy cyklotrás - výstavba obchvatu D4R7


Prehľadné grafické znázornenie aktuálneho trasovania cyklotrás v súvislosti s výstavou obchvatu D4R7.

Všetky požadované bezpečnostné opatrenia, ktoré sme na cyklistických trasách v prevádzke zaviedli, boli pripravené v súlade s platnou legislatívou a technickými normami, boli odsúhlasené všetkými príslušnými úradmi a boli predmetom pravidelných diskusií s hlavnými účastníkmi stavby a zainteresovanými stranami. Žiadna z cyklistických trás nebude počas výstavby Obchvatu Bratislavy D4/R7 uzavretá. V niektorých prípadoch môžu byť ale cyklistické trasy odklonené a presmerované – za účelom zabezpečenia bezpečnosti cyklistov a chodcov počas stavebných prác a prejazdu vozidiel stavby.
Čiastočné obmedzenia na cyklotrasách budú na všetkých miestach, kde cyklotrasy križujú budúcu diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7. V súčasnosti pripravujeme prehľadné mapy jednotlivých lokalít s jasným vyznačením križovania existujúcich ciest s obslužnými stavebnými komunikáciami, ktoré budú spracované tak, aby boli zrozumiteľné aj pre laickú verejnosť. Tieto materiály budú postupne zverejňované na web stránke www.d4r7.com.