Postup pri vybavovaní sťažnosti

Postup pri vybavovaní sťažnosti

Po prijatí sťažnosti bude vybavovanie sťažností postupovať podľa nasledovných krokov:


 Pridelenie referenčného čísla sťažnosti
Po prijatí sťažnosti bude sťažnosti pridelené referenčné číslo, ktoré Vám bude zaslané do 5 pracovných dní pri elektronickom a do 10 pracovných dní pri písomnom nahlásení sťažnosti. Pri telefonickom nahlásení podnetu Vám referenčné číslo sťažnosti bude oznámené okamžite. Dané číslo bude slúžiť pre ďalšiu komunikáciu a monitorovanie riešenia/ vybavenia sťažnosti.

2  Šetrenie
Šetrenie nahláseného problému bude prebiehať v nasledujúcich 20 pracovných dňoch odo dňa pridelenia a zaslania referenčného čísla sťažnosti sťažovateľovi. Počas danej lehoty Vás môžeme v prípade potreby kontaktovať, pre zabezpečenie efektívneho prešetrenia okolností podnetu. V ojedinelých prípadoch sa doba šetrenia môže predĺžiť, o čom však sťažovateľ bude včas informovaný.

 Riešenie šťažnosti
Po prešetrení sťažnosti Vás budeme kontaktovať a informovať Vás o výsledku šetrenia, spolu s navrhovaným riešením. Ak sa vyšetrovaním zistí, že sťažnosť sa netýka projektových činností, alebo sú činnosti spojené s realizáciou projektu v súlade s relevantnými slovenskými a medzinárodnými normami (napr. pre sťažnosti týkajúce sa environmentálnych dopadov Projektu), spoločnosť zašle písomné vyjadrenie. 

V opačnom prípade Vám navrhneme riešenie sťažnosti. Ak je pre vás riešenie a jeho implementácia vyhovujúce vyzveme Vás ku podpísaniu vyhlásenia o spokojnosti. Ak nie ste s riešením spokojní, budeme Vás opätovne kontaktovať za účelom zistenia, či na riešení sťažnosti môžu byť vykonané ďalšie kroky.

4   Následná kontrola
Za účelom kontroly, či stavebné činnosti už nespôsobujú ďalšie problemy, Vás môžeme kontaktovať aj po oficiálnom doriešení Vašej žiadosti.
 Upozornenie:
Dôvernosť: Ak chcete, aby vaša sťažnosť zostala utajená, zabezpečíme, aby Vaše meno a kontaktné údaje neboli bez vášho súhlasu ďalej zverejnené a postúpené tretím stranám. Vaše osobne údaje tak budú k dispozícii len pre tím priamo zapojený do šetrenia Vášho podnetu. Ak tím nemôže Vašu sťažnosť plne prešetriť bez zverejnenia Vašej identity (napríklad pri predkladaní dôkazov na súd), tím, ktorý vedie vyšetrovanie, s Vami prediskutuje ďalšie kroky.

Anonymita: Ak chcete podať žiadosť anonymne, môžete tak urobiť vyplnením priloženého formulára bez uvedenia mena a kontaktných údajov. V takom prípade bude sťažnosť prešetrená, ale nebude možné vykonať riadne vyšetrovanie, a poskytnúť Vám tak spätnú väzbu o výsledkoch šetrenia.