2+2 / 2km 3+3  |  Celková dlĺžka 4,4 km  |  12 mostov   |  3 križovatky
Križovatky:  Ivanka Sever »  |  Čierna Voda »  |  Rača »

Prázdny
Prázdny
           

Situácia tohto úseku je zrejmá z obr. 2. Začiatok úseku D4 Ivanka sever – Rača je v mieste križovania s existujúcou diaľnicou D1 v MÚK Ivanka sever na hranici k. ú. Vajnory/k. ú. Ivanka pri Dunaji v blízkosti Šúrskeho kanála. Diaľnica D4 pokračuje severozápadným smerom v k. ú. Svätý Jur, križuje Vajnorský potok, obchádza jazero Lysec zo západnej strany, mimoúrovňovo križuje cestu III/5021 (Vajnory – Čierna voda), približne 300 m od východného okraja existujúcej zástavby MČ BA–Vajnory, ďalej pokračuje súbežne so Šúrskym kanálom a mimoúrovňovo križuje mostom Račiansky potok.

V záverečnej časti smeruje trasa na územie vinohradov na východnom okraji Malých Karpát, kde v mimoúrovňovej križovatke Rača križuje mostom žel. trať Bratislava – Žilina a cestu II/502. Koniec predmetného úseku diaľnice D4 je v MÚK Rača, kde sa napája na II/502 a kde bude v budúcnosti pokračovať severná časť diaľničného obchvatu D4. Nadväzujúci úsek diaľnice D4 sa plánuje vybudovať až v rámci ďalšej etapy, spoločne s tunelom Karpaty, v stavbe Diaľnica D4 Bratislava-Rača – Záhorská Bystrica.

Úseky projektu

Diaľnica D4 

Jarovce

Ivanka Sever

__

22,59007 km

Diaľnica D4

Ivanka sever

Rača

__

4,400 km

Rýchlostná cesta R7

Bratislava Prievoz

Ketelec

__

6,318 km

Rýchlostná cesta R7

Ketelec

Dunajská Lužná

__

0,200 km + 8,225 km

Rýchlostná cesta R7

Dunajská Lužná

Holice

__

17,380 km