2+2  |  Celková dlĺžka 22.6km  |  45 mostov ( vrátane nového mostu cez Dunaj)  |  6 križovatiek
Hlavné križovatky:  Jarovce »  |  Rusovce »  |  Ketelec »  |  Rovinka »   Podunajské Biskupice »

Prázdny
Prázdny

Začiatok úseku je umiestnený v napojení na existujúcu diaľnicu D2 v MÚK Jarovce, pokračuje severne od Jaroviec do MÚK Rusovce, kde vedie na moste ponad preložku cesty I/2, pokračuje ponad Jarovské rameno a rieku Dunaj. Na ľavom brehu prechádza na estakáde až po km 5,5 chráneným územím európskeho významu Biskupické Luhy (NATURA 2000) popri prírodnej rezervácii Gajc.

V ďalšom úseku križuje trasa diaľnice v MÚK Ketelec plánovanú rýchlostnú cestu R7, pokračuje v k. ú. Podunajské Biskupice, kde križuje starú dunajskú hrádzu.

V priestore MÚK Rovinka križuje preložku cesty I/63, mostom prechádza ponad žel. trať č. 124 Bratislava – Komárno a križuje preložku Vinohradníckej ulice medzi P. Biskupicami a Miloslavovom. Pri ďalšej obci, Most pri Bratislave, križuje západne od obce v MÚK Podunajské Biskupice preložku cesty II/572, prechádza mostom ponad rieku Malý Dunaj, obchádza letisko M. R. Štefánika a pokračuje v súbehu so Šúrskym kanálom západne od obce Ivanka pri Dunaji. V MÚK Ivanka západ križuje cestu I/61 Bratislava – Senec, mostom prechádza žel. trať č. 120 Bratislava – Štúrovo a končí sa v MÚK Ivanka sever napojením na existujúcu diaľnicu D1.

Úseky projektu

Diaľnica D4 

Jarovce

Ivanka Sever

__

22,59007 km

Diaľnica D4

Ivanka sever

Rača

__

4,400 km

Rýchlostná cesta R7

Bratislava Prievoz

Ketelec

__

6,318 km

Rýchlostná cesta R7

Ketelec

Dunajská Lužná

__

0,200 km + 8,225 km

Rýchlostná cesta R7

Dunajská Lužná

Holice

__

17,380 km