2+2  |  Celková dlĺžka 17,4 km  |  12 mostov   |  2 križovatky
Križovatky:  Dunajská Lužná »  |  Šamorín » 

Prázdny
Prázdny

Začiatok úseku R7 Dunajská Lužná – Holice je medzi obcou Dunajská Lužná a mestom Šamorín, kde stavba nadväzuje na úsek projektu rýchlostnej cesty R7 v úseku Ketelec – Dunajská Lužná hneď za križovatkou Dunajská Lužná. R7 vedie po celej dĺžke riešeného úseku po ľavej strane cesty I/63 (severne) prevažne po poľnohospodársky využívaných pozemkoch tak, aby obišla mesto Šamorín zo severnej strany.

Približne v km 0,800 križuje trasa regionálny biokoridor Dunaj – Malý Dunaj, čím sa vytvára priestor na to, aby sa mimoúrovňovo previedol popod R7. Ďalej sa trasa dostáva do priestoru medzi mestom Šamorín a obcou Kvetoslavov (bližšie k obci Kvetoslavov). V tomto mieste križuje cestu II/503, na ktorú je pripojená cez mimoúrovňovú križovatku Šamorín. Pokračuje severne okolo osady Šamot, južne okolo obce Čukárska Paka. Približne v km 9,000, pri lokalite zvanej Tarnoki, je navrhnutý ekodukt nad R7 na zabezpečenie možnosti migrácie zveri cez R7.

V tomto mieste prechádza trasa aj hranicou ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých vôd v Čilistove (v km 0,000 – 0,900 je trasa v spomínanom ochrannom pásme). Ďalej prechádza pomedzi obce Trnávka a Macov, kde sa na pravej strane R7 nachádza športovo-rekreačný areál (strelnica), ktorý však nie je stavbou zasiahnutý (nachádza sa iba v ochrannom pásme R7). Nakoniec trasa vedie severne od obce Blatná na Ostrove a opäť sa približuje k ceste I/63. Trasa tohto úseku R7 sa končí medzi obcami Holice a Čechová v mimoúrovňovej križovatke Holice s napojením na cestu III/06324 a cestu I/63. Koniec úseku rýchlostnej cesty R7 je v km 17,380 R7, kde sa bude napájať na pripravovanú stavbu R7 Holice – Dunajská Streda.

Úseky projektu

Diaľnica D4 

Jarovce

Ivanka Sever

__

22,59007 km

Diaľnica D4

Ivanka sever

Rača

__

4,400 km

Rýchlostná cesta R7

Bratislava Prievoz

Ketelec

__

6,318 km

Rýchlostná cesta R7

Ketelec

Dunajská Lužná

__

0,200 km + 8,225 km

Rýchlostná cesta R7

Dunajská Lužná

Holice

__

17,380 km