Zdravie & Bezpečnosť

Zdravie & Bezpečnosť

Zero accident culture    Dodržiavanie našich ZLATÝCH PRAVIDIEL je srdcom konceptu Kultúry Nulovej Úrazovosti 

Prázdny

ZERO ACCIDENT CULTURE
Dodržiavanie našich ZLATÝCH PRAVIDIEL je srdcom konceptu Kultúry Nulovej Úrazovosti 

Bezpečnosť začína Vami

V rámci projektu D4R7 sa snažíme dosiahnuť “Kultúru Nulovej Úrazovosti" a za týmto účelom sme pripravili 7 ZLATÝCH PRAVIDIEL.

Celý tím D4R7 chce byť nápomocný pri uplatňovaní spoločného vzorca správania sa, ktorý ma podčiarknuť dôležitosť bezpečného a zdravého pracovného prostredia. Tento prístup chceme uplatňovať voči celému dodávateľskému reťazcu - v rámci siete dodávateľov, podzhotoviteľov a všetkých obchodných partnerov.

Sme si vedomí toho, že mnohí jednotlivci v stavebnom priemysle sú presvedčení, že  v stavbarine sa to nikdy nezmení”. 

 

Spolu s Vami chceme tento prístup a spôsob myslenia zmeniť. Veríme, že Vás inšpirujeme k tomu, aby ste prevzali osobnú zodpovednosť za BOZP, a aby sme tak dosiahli náš spoločný cieľ - presadili Kultúru Nulovej Úrazovosti.

Bezpečnosť začína nami. Je to spôsob myslenia, ktorý musí začať v každom z nás. Váš bezpečný návrat domov, k Vašej rodine, je pre mňa tou najpodstatnejšou vecou a Vaša bezpečnosť by mala byť rovnako dôležitá pre Vás samotných. 

S Vaším životom nesmiete hazardovať. Tak urobte správnu vec a vždy pracujte bezpečne!

Juan José Bregel
Generálny riaditeľ D4R7 

 

.

Prázdny
Prázdny

ZLATÉ PRAVIDLÁ

Sú zamerané na každodenné činnosti, ktoré sa vykonávajú na našich pracoviskách. Nezabúdajte, že pri realizácii stavebných prác existuje množstvo vysokorizikových činností, ktoré je nutné riadiť a koordinovať v súlade so systémami bezpečnej práce a príslušných povolení.

Zásady ZLATÝCH PRAVIDIEL a činností, ktoré s nimi súvisia, nám pomáhajú spolupracovať efektívnejšie, lepšie a bezpečnejšie - tak, aby sa každý z nás vrátil domov bez zranení každý jeden deň.

 

Ako si pri každodennej práci na stavbe počínate Vy? 

•   Ako ROZMÝŠĽATE?
•   Ako KONÁTE?
•   Čo HOVORÍTE?
•   Ako sa STARÁTE O BEZPEČNOSŤ VAŠICH KOLEGOV? 

Nájdite si čas na prečítanie a občas aj na zopakovanie si týchto Zlatých pravidiel. Hovorte o nich s ľuďmi, s ktorými pracujete a začnite ich pri každodennej práci uplatňovať – a to už od dnes!

Prázdny

ZÁKLADNÉ PRAVIDLO

Starám sa o bezpečnosť každého, vrátane mojej vlastnej.

 • Príď do práce odpočinutý a pripravený
 • Prácu si vopred naplánuj a premysli predtým, než začneš
 • Sleduj, čo sa deje okolo Teba

PREVEZMI ZODPOVEDNOSŤ

Každú nebezpečnú situáciu hlásim a okamžite zasiahnem.

 • Ak si svedkom nebezpečného konania, netvár sa, že ho nevidíš
 • Ak nie je niečo v poriadku, ozvi sa a ohlás nebezpečné konanie zodpovedným osobám
 • Zváž, aké zdravotné následky bude mať činnosť, ktorú robíš 

OOPP

Vždy nosím moje OOPP.

 • Buď príkladom pre ostatných
 • Nepodceňuj úlohu OOPP na stavenisku
 • Pri nosení OOPP nerob kompromisy 

REŠPEKTUJ POŽIADAVKY

Kontrolujem vlastné náradie a zariadenia pred použitím.

 • Pravidelne vizuálne skontroluj nástroje

 • Používaj správny nástroj na každú činnosť

 • Udržuj ich v čistote a v dobrom stave

ZNAČKY

Rešpektujem značky, výstrahy a núdzové signály.

 • Nevstupuj do vyznačených priestorov, rešpektuj všetky obmedzenia

 • Poznaj evakuačné cesty

 • Rešpektuj dopravné značenie

JAZDA VOZIDLOM

Dodržiavam zásady bezpečnej jazdy – zapnutý pás, dodržaná rýchlosť, žiadny mobil.

 • Vždy sa v aute pripútaj

 • Keď šoféruješ, nepoužívaj mobil

 • Dodržuj stanovenú rýchlosť

NULOVÁ TOLERANCIA

Rešpektujem nulovú toleranciu pre konzumáciu alkoholu a drog v práci.

 • Žiadny alkohol
 • Žiadne drogy
 • Náhodné kontroly
Prázdny

VYSOKO Rizikové Činnosti

Nasledujúcich osem kľúčových činností bolo v rámci projektu D4R7 identifikovaných a označených ako vysoko rizikové činnosti. Je nevyhnutné ich dôkladne plánovať a riadiť, a to s vyššou úrovňou kontroly, než aká je obvyklá pri iných bežných prácach. 

Vždy dodržiavajte špecifické požiadavky a nároky súvisiace s realizáciou týchto činností s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia, bezpečné pracovné postupy a relevantné posúdenie rizík. 

Tieto činnosti môžete vykonávať iba pod podmienkou, že ste boli náležite oboznámení s bezpečným pracovným postupom, a ak máte kompetencie či odbornú spôsobilosť ich vykonávať. 

Prázdny
 • Vytýčte inžinierske siete
 • Zhodnoťte stabilitu zeminy
 • Zaistite steny výkopu proti zosunutiu (svahovaním alebo pažením)
 • Nezabudajte na základné pravidlo: vidieť a byť videný.
 • Pracovná zona musí byť od premávky vždy oddelená.
 • Stroj nemá rozum….používaj svoj vlastný

 • Udržujte bezpečnú vzdialenosť od pohybujúcich sa strojov

 • Neustále sledujte svoje okolie

 • Vždy použite  adekvátnu ochranu proti pádu

 • Uistite sa, že máte správne školenie pre prácu vo výške

 • Zabráňte osobám a iným strojom vstupovať do zóny zdvihu

 • Nepohybujte sa pod zaveseným bremenom

 • Žhaví nemusíte byť len od roboty – pozor na odletujúce iskry!
 • Nezabudnite na OOPP odolne proti vznieteniu.
 • Elektrina ťa nenakopne ale kopne
 • Buďte opatrní pri práci s ňou